Get Adobe Flash player

โรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์ เชียงราย

รับสมัครนักศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี แห่งแรกของภาคเหนือ (รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศไทยยอมรับในมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีที่สุดของโรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์

ซึ่งการันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย   

           *รางวัลโรงเรียนระบบประกันคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2553

           *รางวัลโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2550

           *รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2549

***เป็นโรงเรียนบริบาลแห่งเดียวของจังหวัดเชียงรายที่มีอาจารย์พยาบาลสอนและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร***

หลักสูตรเข้มข้น 1 ปี แบ่งเป็น

               ภาคทฤษฎี 6 เดือน (เรียนที่โรงเรียน)

               ภาคปฏิบัติ 6 เดือน (ฝึกงานในสถานที่จริงตามความถนัด มีเบี้ยเลี้ยงหรือเงินเดือนระหว่างฝึกงาน)

 

ฟรีหลักสูตรเพิ่มเติม

* จบม.3 ได้เรียน ม.6 ควบคู่ไปด้วย

* จบม.6 สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย

* สอนคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน

* สอนภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา

* นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

* สปาเพื่อสุขภาพ

 

เมื่อจบหลักสูตรแล้วทำงานอะไร

 • ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (NURSE AID)
 • ในคลินิกต่างๆ และ คลินิกเสริมความงาม ในตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์ ,ผู้ช่วยทันตแพทย์ และผู้ช่วยจักษุแพทย์
 • ในร้านยา  ในตำแหน่งผู้ช่วยเภสัช
 • เป็นครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล และเนอสเซอรี่
 • ศูนย์ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
 • สามารถเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นของตนเองได้
 • สามารถทำงานในต่างประเทศโดยขออนุญาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

***เรียนจบแล้วจัดหางานให้ทำทันทีตามความถนัด

***เรากล้ารับรองว่านักศึกษาที่จบจากโรงเรียนเกื้อกูลฯมีงานที่ดีทำทุกคน

สวัสดิการฟรีสำหรับนักศึกษา

 1. หอพักฟรีตลอดหลักสูตร พร้อมรถรับ – ส่ง
 2. หนังสือเรียนครบทุกวิชา
 3. กระเป๋าเรียน
 4. ชุดนักศึกษา 2 ชุด
 5. เสื้อสูท
 6. เสื้อออกหน่วย
 7. เข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน
 8. ป้ายชื่อ
 9. ทัศนศึกษาดูงาน
 10. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท
 11. สามารถผ่อนชำระค่าเรียนได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยและค่าปรับ
 12. จัดหาตำแหน่งงานให้ทันทีที่จบหลักสูตร
 13. ห้องเรียนติดแอร์
 14. มีทุนเพื่อการศึกษาให้ ทั้งจากรัฐบาลและเอกชน

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

ภาคทฤษฎี 6 เดือน

 • The Elderly Care Techniques หลักการดูแลผู้สูงอายุ
 • Child Care Techniques หลักการดูแลเด็กเล็ก
 • Medical Assisting ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์
 • Basic Nursing Care Skills การพยาบาลพื้นฐาน
 • Basic Life Support การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • The Human Body : Structure & Function กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา
 • Food and Nutrition for Child and the Elderly วิชาอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
 • Basic Pharmacology หลักการใช้ยา
 • Physical Therapy กายภาพบำบัด
 • Personality Training การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • Ethic and Human Relation จรรยาบรรณและมนุษยสัมพันธ์
 • Labor Law วิชากฎหมายแรงงานที่ควรรู้

ภาคปฎิบัติ 6 เดือน

นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฎิบัติงานจริง ในโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์บริการเฝ้าไข้ และหน่วยช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ศูนย์กายภาพบำบัด โรงเรียนอนุบาล ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก(nursery) ในแผนกต่างๆ อาทิ

 • แผนกทันตกรรม
 • แผนกฉุกเฉิน
 • แผนกผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
 • แผนกอายุรกรรม
 • แผนกประชาสัมพันธ์
 • แผนกเวชระเบียน
 • แผนกจ่ายยา
 • แผนกจักษุ
 • แผนกไตเทียม
 • แผนกรังสีวินิจฉัย